Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť MINDFUL s.r.o., so sídlom: Lazovná 234/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 246 761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 36065/S, DIČ: 2120953538, tel. č.: +421 903 121 999, e-mail: info@mindful-life.eu (ďalej v texte ako „poskytovateľ“) je:
1. vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok:
    a) mindful-life.sk
    b) mindful-life.eu
   
c) mindful-life.cz

(všetky vyššie uvedené webové stránky spolu ďalej v texte ako „webová stránka“ alebo ako „webstránka“ alebo ako „internetový portál“).

 • Užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi prístup k on-line službám, ktoré poskytovateľ ponúka na základe zmluvného vzťahu a týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej v texte ako „užívateľ“). Na účely použitia on-line služby je nevyhnutná úspešná registrácia užívateľa na webovej stránke poskytovateľa, čím bude užívateľovi vytvorený jeho vlastný registračný účet, do ktorého sa užívateľovi budú ukladať všetky ním zakúpené on-line služby poskytovateľa.

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa, ako aj práva a povinnosti užívateľov webstránok poskytovateľa a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje svoje on-line služby.

 • Tieto VOP sú platné od 01.01.2024. 

 

 

Základné ustanovenia 

 • Poskytovateľ poskytuje užívateľovi prostredníctvom ktoréhokoľvek svojho internetového portálu prístup, resp. užívacie právo k on-line službám, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú video nahrávky uvedené na internetovom portály poskytovateľa vo forme on-line kurzov (ďalej v texte ako “on-line kurz“ alebo ako „on-line služby“).

 • On-line kurzom sa rozumie aj akýkoľvek jeho modul.

 • On-line kurz kurz je digitálnym obsahom, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči.

 • Užívateľ svojím zaregistrovaním sa na webovej stránke poskytovateľa a stlačením tlačidla so slovným spojením „Potvrďte objednávku“ na internetovom portály poskytovateľa dáva svoje výslovné potvrdenie o tom, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu on-line služby, že bol oboznámený s VOP a zároveň tým dáva svoj výslovný súhlas s týmito VOP.

 • Podmienky využívania on-line služieb webových stránok uvedených v bode 1 vo Všeobecných ustanoveniach sú:
  1. úspešná registrácia na webstránke poskytovateľa (poskytnutie svojich osobných údajov potrebných pre vytvorenie registračného
      účtu a fakturácie),
  2. vykonanie iných činností vyžadovaných poskytovateľom,
  3. akceptácia podmienok stanovených v týchto VOP,
  4. akceptácia aktuálneho cenníka on-line služieb,
  5. akceptácia Zmluvy o poskytnutí užívacích práv,
  6. udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov užívateľa.

 

 

Objednávka a uzavretie zmluvy

 • Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká:
  1. uzatvorením Zmluvy o poskytnutí užívacích práv v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „Zmluva o poskytnutí užívacích práv“ alebo ako „zmluvný vzťah“ alebo ako „zmluva"). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí užívacích práv sú tieto VOP poskytovateľa, ktoré sú záväzné medzi zmluvnými stranami. Zmluvný vzťah poskytovateľa a užívateľa je platný až zaplatením kúpnej ceny on-line služby užívateľom uvedenej na faktúre, hoci aj zálohovej, vystavenej poskytovateľom; a/alebo
  2. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového portálu a použitím príslušného pokynu „Potvrďte objednávku“. Objednávka sa tak stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu nepísanej Zmluvy o poskytnutí užívacích práv, z ktorej vznikajú zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti. Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a vyslovuje tak svoj súhlas so znením týchto VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú pre poskytovateľa a užívateľa záväzné.

 • Poskytovateľ a užívateľ v tomto prípade uzatvárajú zmluvu uzatvorenú na diaľku, pričom predmetom predaja je prístup k digitálnemu obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči.

 • Užívateľovi vzniká po vyplnení registračných údajov a vyplnení objednávky povinnosť platby.

   

 • Zmluvný vzťah poskytovateľa a užívateľa je platný až zaplatením ceny za užívacie právo k vybranej on-line službe. V prípade, ak užívateľ nestihne uhradiť faktúru, resp. platbu za on-line službu do termínu splatnosti, objednávka sa zruší a Zmluva o poskytnutí užívacích práv tak zanikne.

 • V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.

 • Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí užívacích práv nedochádza medzi poskytovateľom a užívateľom k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, užívateľ má právo využívať zakúpené on-line služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu on-line služby a v súlade s týmito VOP. Nie je povolené ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách, resp. akýmkoľvek spôsobom.

 

 

On-line služby poskytovateľa 

 • Prístup k internetovým portálom a ich používanie je bezplatné. Obsah internetových portálov je tvorený predovšetkým textami, fotografiami, obrázkami, audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto webové stránky umiestnil poskytovateľ (ďalej v texte ako „obsah internetového portálu“).

 • Obsah internetového portálu je chráneným autorským právom poskytovateľa alebo tretích osôb.

 • Poskytovateľ poskytuje užívateľovi on-line služby uvedené v bode 1 v Základných ustanoveniach.

 • Webstránka ponúka užívateľovi prostredníctvom vytvorenia vlastného registračného účtu možnosť zakúpenia si PRÍSTUPU k ním vybraným on-line kurzom a/alebo ich modulom, ktoré ponúka poskytovateľ a ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa.

 • On-line kurz je moderná forma vzdelávania, ktorá je dostupná 24/7 (24 hodín denne, 7 dní v týždni). Každé video-školenie má odlišný obsah a venuje sa rôznym oblastiam ľudského života.

 • On-line kurzy sú nahrávané externou spoločnosťou.

 • Obsahy on-line kurzov poskytujú rôzni školitelia a lektori, ktorí sú v danom odbore kvalifikovaní.

 • On-line kurz a/alebo ich modul si užívateľ vie pozrieť iba vo svojom registračnom účte. Preto je registrácia na webstránke poskytovateľa nevyhnutná.

 • Poskytovateľ sa zaväzuje užívateľovi od začiatku vzniku ich zmluvného vzťahu zasielať informačné e-maily a marketingové e-maily, pokiaľ sa užívateľ neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa alebo prostredníctvom zakliknutia linku uvedeného v marketingovom e-maily od poskytovateľa.

 • On-line služby ponúkané prostredníctvom internetového portálu sú informačnými službami.

 • On-line kurzy a/alebo ich moduly uverejnené na internetovom portály sú chránené autorským právom. Užívateľ berie na vedomie, že dodávané on-line služby sú predmetom duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria poskytovateľovi a/alebo školiteľovi toho ktorého on-line kurzu.

 • On-line kurz si môže užívateľ zakúpiť aj vo forme jednotlivých modulov. To znamená, že pokiaľ má užívateľ záujem o určitý on-line kurz, ale nie je si istý, či by mu daný on-line kurz priniesol očakávaný úžitok, môže si zakúpiť prvú/alebo ktorúkoľvek inú časť (modul) ním požadovaného on-line kurzu. Keď sa užívateľ rozhodne, po prvom, a tiež po druhom module, že si chce dokúpiť celý zvyšok daného on-line kurzu, doplatí za zvyšok on-line kurzu alikvotnú čiastku zo sumy celého on-line kurzu. V prípade časovo limitovanej akcie on-line kurzu tento spôsob kúpy/doplatenia alikvotnej čiastky nie je možný.

  

 

Cena on-line služieb 

 • Cena on-line kurzu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetovom portály poskytovateľa. Zmluvné strany si však môžu cenu za on-line služby dojednať aj individuálne.

 • Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované on-line služby.

 • Cena uvedená vo faktúre, je cena za neobmedzený prístup užívacích práv pre konkrétny požadovaný on-line kurz a/alebo jeho modul, ktorý si užívateľ u poskytovateľa objednal a ktorý je špecifikovaný vo faktúre, hoci aj zálohovej a je špecifikovaný aj v Zmluve o poskytnutí užívacích práv.

 • On-line kurz a/alebo jeho modul, ku ktorému si užívateľ zakúpi neobmedzený prístup, má užívateľ kedykoľvek k dispozícii vo svojom registračnom účte.

 • Neobmedzený prístup užívacích práv k on-line službe znamená najdlhšie po dobu:
  a) aktívneho registračného účtu užívateľa a/alebo
  b) odstránením daného on-line kurzu z registračného účtu užívateľa.

 • Zrušením registračného účtu stratí užívateľ všetky užívacie práva k on-line kurzom a/alebo modulom, ktoré vo svojom registračnom účte mal zakúpené a akékoľvek platné Zmluvy o poskytnutí užívacích práv zaniknú.

 • Odstránením on-line kurzu a/alebo modulu z registračného účtu užívateľa stratí užívateľ užívacie právo k odstránenému on-line kurzu a/alebo modulu a Zmluva o poskytnutí užívacích práv k odstránenému on-line kurzu a/alebo modulu zanikne. V prípade, že v Zmluve o poskytnutí užívacích práv je špecifikovaných viacero on-line kurzov, ku ktorým užívateľ s platnosťou zmluvy nadobudne užívacie práva, je možné spísať dodatok k takej zmluve.

 • Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú vo faktúre za poskytovanú on-line službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší,a teda zmluva zaniká ešte pred začiatkom svojej platnosti.

 • Poskytovateľ umožňuje užívateľovi zakúpiť pre seba alebo pre iného darčekový poukaz v určitej peňažnej hodnote.

 • Užívateľ si nemá právo za darčekovú poukážku nárokovať finančnú náhradu.

 • Poskytovateľ umožňuje užívateľovi zakúpenie si on-line kurzu aj na splátky. V takom prípade je úhrada ceny on-line kurzu rozdelená na tri (3) splátky a po každej úhrade bude užívateľovi v jeho registračnom účte sprístupnený určitý počet modulov zakúpeného on-line kurzu. Tento spôsob nákupu je viazaný len na platbu prevodom.

  

 

Platobné a dodacie podmienky 

 • Po prijatí elektronickej objednávky a/alebo po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí užívacích práv pri nákupe on-line služby má užívateľ nasledovné možnosti platieb:
  1. platba kartou - pri tejto voľbe užívateľa nasleduje potvrdenie objednávky, čím bude užívateľ automaticky presmerovaný na platobnú bránu. Ak ukončí platbu korektne, je užívateľ presmerovaný opäť na internetovú stránku prevádzkovateľa s pokynom, že mu bol zaslaný potvrdzujúci e-mail s prihlasovacími údajmi (heslom) a faktúrou. Tieto e-maily sa odosielajú užívateľovi automaticky. Týmto typom platby sa dá uhradiť aj darčeková poukážka.
  2. platba prevodom - pri tejto voľbe užívateľa nasleduje potvrdenie objednávky. Následne budú užívateľovi doručené dva automatické e-maily, jeden s prihlasovacími údajmi (heslom) a druhý s potvrdením a súhrnom jeho objednávky ako aj s údajmi k platbe (bez faktúry). Po pripísaní platby na bankový účet prevádzkovateľa bude užívateľovi vystavená a zaslaná faktúra a sprístupní sa mu zakúpený on-line kurz v jeho užívateľskom konte. Týmto typom platby sa darčeková poukážka nedá uhradiť.
  3. platba darčekovou poukážkou - v prípade, že užívateľ disponuje darčekovou poukážkou, je potrebné, aby číslo takejto darčekovej poukážky vložil v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky. Automaticky sa užívateľovi odpočíta výška sumy darčekovej poukážky z ceny zakúpeného on-line kurzu a/alebo jeho modulu. Nasleduje potvrdenie objednávky, po ktorom budú užívateľovi doručené dva automatické e-maily, jeden s prihlasovacími údajmi (heslom) a druhý s potvrdením a súhrnom jeho objednávky. V prípade nutnosti doplatenia časti ceny zakúpeného on-line kurzu je možné zvoliť len platbu kartou – viď bod 1.

   

 • Platbu užívateľ vykoná na základe vystavenej faktúry a/alebo údajov k platbe zaslaných užívateľovi prostredníctvom e-mailu na sumu zodpovedajúcu cene za poskytnutie on-line služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní.

 • Obdobie trvania prístupu k on-line kurzu a/alebo jeho modulu sa začína dňom prijatia platby na účet poskytovateľa, najneskôr do troch pracovných dní po prijatí tejto platby a trvá neobmedzene. Termín neobmedzene je vysvetlený v bode 5 v sekcii "Cena online služieb".

 • Za zaplatenie užívateľom objednanej on-line služby sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený vo faktúre, hoci aj zálohovej.

 • Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle elektronicky do registračného účtu užívateľa a/alebo na e-mailovú adresu užívateľa konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, s čím užívateľ výslovne súhlasí a následne zabezpečí poskytovateľ dodanie zaplatenej on-line služby do registračného účtu užívateľa.

 • V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím takej zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní od udelenia prístupu k ním zakúpenému on-line kurzu.

   

 • Platby budú užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie užívateľa o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv.

 • Úhrada platieb bude uskutočnená prevodom na účet užívateľa, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 • Za dodanie on-line služby je považované sprístupnenie tejto on-line služby v registračnom účte užívateľa.

 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  1. pre používanie on-line kurzu platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
  2. poskytovateľ môže bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa odstraňovať on-line kurzy z registračného účtu užívateľa len za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
      a) poskytovateľ musí užívateľa o takomto odstránení on-line kurzu dopredu upozorniť, a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred odstránením takéhoto on-line kurzu z registračného účtu užívateľa,
      b) užívateľ musí mať najmenej 12 mesiacov prístup k takémuto on-line kurzu od aktivácie prístupu tohoto on-line kurzu a
      c) odstránenie takéhoto on-line kurzu musí mať právny základ v zmluve poskytovateľa a školiteľa toho ktorého on-line kurzu.
  3. poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa prestať prevádzkovať ktorýkoľvek on-line kurz na svojom internetovom portály;
  4. poskytovateľ smie kedykoľvek skontrolovať, či užívateľ používa on-line službu v rozsahu a za podmienok ustanovených vo VOP, v súlade s právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa a overiť si ich dodržiavanie.

 • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii na webstránke poskytovateľa pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

 • Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednaný on-line kurz a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom o zaplatení.

 • Užívateľ sa zaväzuje, že na prihlásenie sa do svojho registračného účtu na internetovom portály poskytovateľa, použije maximálne 10 odlišných zariadení.

 • Užívateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho registračného účtu na internetovom portály poskytovateľa pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený:
  1. pozastaviť poskytovanie on-line služieb takémuto užívateľovi,
  2. zablokovať a/alebo zrušiť užívateľovi jeho registračný účet na internetovom portály poskytovateľa bez možnosti vrátenia peňazí užívateľa či vytvorenia nového registračného účtu pre účely obnovenia prístupu užívateľa k ním zakúpeným on-line kurzom,
  3. uplatniť si náhradu škody a ušlý zisk od takéhoto užívateľa.

 • Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných on-line služieb alebo VOP. V takomto prípade Zmluva o poskytnutí užívacích práv zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.

 • Ďalšie práva a povinnosti užívateľa sú špecifikované v inom texte týchto VOP, v Zásadách o ochrane spracúvania osobných údajov, v Reklamačnom poriadku a v právnych predpisoch Slovenskej republiky.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 • Poskytovateľ sa zaväzuje:
  1. poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov k on-line kurzu, a tak využívať on-line služby uvedené na internetovom portály poskytovateľa v súlade s VOP, za odplatu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady za on-line kurz,
  2. poskytovať informácie týkajúce sa objednaného on-line kurzu,
  3. vrátiť užívateľovi zaplatenú cenu za neposkytnutý, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzovaný on-line kurz.

 • Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do on-line služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania on-line služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli poskytovateľa alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

 • Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

 • Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich on-line službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

 • Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie on-line služby z registračného účtu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania on-line služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k už zakúpeným on-line službám. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí užívacích práv medzi poskytovateľom a užívateľom, prípadne aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 • Ďalšie práva a povinnosti poskytovateľa sú špecifikované v inom texte týchto VOP, v Zásadách o ochrane spracúvania osobných údajov, v Reklamačnom poriadku a v právnych predpisoch Slovenskej republiky.

 

 

Doba trvania zmluvného vzťahu

 • Zmluva o poskytnutí užívacích práv medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 • Do doby ukončenia Zmluvy o poskytnutí užívacích práv budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia tejto zmluvy.

 • Zmluva o poskytnutí užívacích práv zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä:
  1. UPLYNUTÍM DOBY, NA KTORÚ BOLA ZMLUVA DOJEDNANÁ
      a) Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že nemá záujem na ďalšom trvaní zmluvy. Vzor takéhoto oznámenia je uvedený v spodnej časti týchto VOP ako ich príloha.
  2. PÍSOMNOU DOHODOU
  3. VÝPOVEĎOU
      a) Užívateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu o poskytnutí užívacích práv písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla poskytovateľa alebo prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu: info@mindful-life.eu. Vzor formulára na výpoveď od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv je uvedený v spodnej časti týchto VOP ako ich príloha.
      b) Užívateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu o poskytnutí užívacích práv kedykoľvek od udelenia prístupu k ním zakúpenému on-line kurzu, bez akéhokoľvek práva na vrátenie sumy vráteného on-line kurzu.
      c) Výpoveďou Zmluvy o poskytnutí užívacích práv stráca užívateľ užívateľské práva k ním zakúpenému on-line kurzu a podľa žiadosti užívateľa môže dôjsť aj k zrušeniu jeho registračného účtu.
      d) Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu o poskytnutí užívacích práv bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa a odstraňovať on-line kurzy z registračného účtu užívateľa len za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
        d)1. poskytovateľ musí užívateľa o takomto odstránení on-line kurzu dopredu upozorniť, a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred odstránením takéhoto on-line kurzu z registračného účtu užívateľa,
        d)2. užívateľ musí mať najmenej 12 mesiacov prístup k takémuto on-line kurzu od aktivácie prístupu tohoto on-line kurzu a
        d)3. odstránenie takéhoto on-line kurzu musí mať právny základ v zmluve poskytovateľa a školiteľa toho ktorého on-line kurzu.
  4. PÍSOMNÝM ODSTÚPENÍM OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ UŽÍVACÍCH PRÁV
      a) Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla poskytovateľa alebo prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu: info@mindful-life.eu  (odporúča sa uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“). Vzor formulára na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv je uvedený v spodnej časti týchto VOP ako ich príloha.
      b) Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní od udelenia prístupu k ním zakúpenému on-line kurzu, s právom na vrátenie sumy vo výške 100 % z ceny vráteného on-line kurzu. Pre zachovanie 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu je potrebné, aby užívateľ odoslal písomné odstúpenie od zmluvy najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada.
      c) Odstúpením od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv stráca užívateľ užívateľské právo k ním zakúpenému on-line kurzu a podľa žiadosti užívateľa môže dôjsť aj k zrušeniu jeho registračného účtu. 

 • V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a spotrebiteľského práva Európskej únie má každý spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ a užívateľ však v tomto prípade uzatvárajú zmluvu uzatvorenú na diaľku, pričom predmetom predaja je prístup k digitálnemu obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči. Podľa smernice EÚ 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, majú spotrebitelia právo na odstúpenie aj od spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. V určitých prípadoch však spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od takejto zmluvy. Jedným z takýchto prípadov je podľa smernice EÚ 2011/83/EÚ a § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. aj zmluva uzatvorená na diaľku, predmetom ktorej je dodanie digitálneho/elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči.

 • Poskytovateľ si je preto vedomý, že užívatelia, ktorí si zakúpia prístup ku on-line kurzom cez internetový portál poskytovateľa, nemajú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v prípade splnenia podmienky uvedenej v § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z..

 • Poskytovateľ však chce a aj bude poskytovať všetkým svojím užívateľom právo na odstúpenie od zmluvy napriek tomu, že v prípade daného spotrebiteľského vzťahu na to poskytovateľ, za splnenia určitých zákonných podmienok, nie je zo zákona povinný.

 • Poskytovateľ týmito VOP zaručuje každému užívateľovi jeho internetových portálov právo bez odôvodnenia zrušiť spotrebiteľskú zmluvu do 14 dní odo dňa prevzatia prístupu k  zakúpenému digitálnemu obsahu (on-line kurzu) a to maximálne za 3 plne zaplatené on-line kurzy. To znamená, že ak užívateľ odstúpi od zmluvy s poskytovateľom v zmysle 3.bodu, písm. d) v tejto sekcii týchto VOP trikrát (3), zaplatením akejkoľvek ďalšej zálohovej faktúry za on-line kurz dáva užívateľ výslovný súhlas a čestne vyhlasuje, že bol poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od ďalšej zmluvy.

 • V prípade odstúpenia od zmluvy užívateľom, je tento užívateľ zbavený akýchkoľvek záväzkov obsiahnutých vo VOP.

 • Poskytovateľ refunduje všetky platby užívateľa, ktoré od neho prijal, a to prostredníctvom rovnakých platobných prostriedkov, aké boli použité na nákup prístupu ku on-line kurzu.

 • V prípade, ak užívateľ odstúpi od zmluvy s poskytovateľom neskôr ako do 14. dňa odo dňa prevzatia prístupu k zakúpenému digitálnemu obsahu (on-line kurzu), stráca tento užívateľ akékoľvek právo na vrátenie kúpnej ceny za prístupy k zakúpeným on-line kurzom.

 • Užívateľ v prípade zrušenia svojho registračného účtu stratí akýkoľvek prístup k ním už zakúpeným on-line kurzom.

 

  

Zodpovednosť za vady a náhrada škody

 • Poskytovateľ vyhlasuje, že:
  1. ním poskytované on-line služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
  2. zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným on-line službám v rozsahu a podľa formy dohodnutej v Zmluve o poskytnutí užívacích práv a v týchto VOP,
  3. informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line kurzoch nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP,
  4. nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové portály ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia,
  5. nezodpovedá užívateľovi za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia informácií poskytovateľom,
  6. nezodpovedá za úspechy, či neúspechy plynúce z využitia informácií užívateľom,
  7. nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplne údaje pri svojej registrácii na internetovom portály, alebo ak neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní on-line služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím on-line služby,
  8. nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetových portálov,
  9. nezodpovedá za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu,
  10. nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením sa na internetové portály; ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa zaťažuje užívateľa,
  11. prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetovom portály poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia užívateľov; prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie poskytovateľa; poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje.

 • Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line služby v súlade s VOP.

 • Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám. V prípade vzniknutia škody sa zmluvné strany taktiež zaväzujú k minimalizácii vzniknutých škôd.

 • Obe zmluvné strany:
  a) zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobí jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností z týchto VOP;
  b) nezodpovedajú za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej zmluvnej strany;
  c) nezodpovedajú za škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej strany s jej vlastným plnením.

 

 

Alternatívne riešenie sporov

 • Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom.
 • V prípade, že užívateľ nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo dodanou on-line službou, má právo podať reklamáciu v zmysle Reklamačného poriadku poskytovateľa, ktorý je verejne dostupný na internetovom portály poskytovateľa. Pokiaľ reklamácia užívateľa nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že poskytovateľ mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi užívateľom a poskytovateľom. Užívateľ môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 • Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť.

 • Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 • Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

 • Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. môže od užívateľa požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže užívateľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 Zákona 391/2015 Z. z. alebo kliknutím na internetovú stránku.

 

 

Záverečné ustanovenia

 • Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však len, zákonom č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

 • Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

 • Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa. Bližší postup je uvedený v Reklamačnom poriadku poskytovateľa, ktorý je verejne dostupný na internetovom portály poskytovateľa.

 • Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.

 • Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená internetových portáloch poskytovateľa, eventuálne prístupná v mieste sídla poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.

 • Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových portáloch sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi poskytovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním užívateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

 

 

Formular pre ukončenie zmluvného vzťahu 

 

Späť nahor