Reklamačný poriadok

Základné ustanovenia

 • Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej v texte ako „VOP“) poskytovateľa na ktoré nielen nadväzuje, ale ich aj dopĺňa.

 • Poskytovateľom je spoločnosť MINDFUL s.r.o., so sídlom: Lazovná 234/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 246 761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 36065/S a/alebo spoločnosť Hripsime Zohrabyan, se sídlem: Čestice 98, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 03039153, zapísaná v Živnostenském rejstříku, tel. č.: +421 903121999 e-mail: info@mindful-life.eu (ďalej v texte ako „poskytovateľ“).

 • Poskytovateľ je vlastníkom a/alebo prevádzkovateľom nasledovných webových stránok:
  www.mindful-life.eu a/alebo
  www.mindful-life.cz a/alebo
  www.mindful-life.sk
  (všetky vyššie uvedené webové stránky spolu ďalej v texte ako „webová stránka“ alebo ako „webstránka“ alebo ako „internetový portál“).

 • Poskytovateľ poskytuje užívateľovi prostredníctvom ktoréhokoľvek svojho internetového portálu prístup, resp. užívacie právo k on-line službám, ktorými sa na účely VOP rozumejú video nahrávky uvedené na internetovom portály poskytovateľa vo forme on-line kurzov (ďalej v texte ako “on-line kurz“ alebo ako „on-line služby“). Viac o poskytovaných on-line službách sa dozviete vo VOP poskytovateľa.

 • Užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi prístup k on-line službám, ktoré poskytovateľ ponúka na základe zmluvného vzťahu a VOP. Na účely použitia on-line služby je nevyhnutná úspešná registrácia užívateľa na webovej stránke poskytovateľa a úhrada ceny on-line služieb v zmysle faktúry a/alebo predpisu platieb zaslaného na e-mail užívateľa. Splnením povinností uvedených v predchádzajúcej vete, bude užívateľovi vytvorený jeho vlastný registračný účet, do ktorého sa užívateľovi budú ukladať všetky ním zakúpené on-line služby poskytovateľa (ďalej v texte ako „užívateľ“).

 • Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká uzatvorením Zmluvy o poskytnutí užívacích práv v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „Zmluva o poskytnutí užívacích práv“ alebo ako „zmluvný vzťah“ alebo ako „zmluva") a/alebo odoslaním objednávky prostredníctvom internetového portálu a použitím príslušného pokynu „Potvrďte objednávku“. Tento zmluvný vzťah je bližšie špecifikovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, najmä, nie však výlučne, a to v 1. bode v sekcii "Objednávka a uzavretie zmluvy" VOP.

 • Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi poskytovateľom a užívateľom s ohľadom na prípadnú nespokojnosť užívateľa so zakúpeným prístupom k digitálnemu obsahu on-line kurzu, jej uplatnenie a nároky, ktoré z nej plynú.

 • Užívateľ je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred svojím zaregistrovaním sa na internetovom portály poskytovateľa a stlačením tlačidla so slovným spojením „Potvrďte objednávku“. Zakúpením prístupu k akémukoľvek digitálnemu obsahu on-line kurzu od poskytovateľa užívateľ súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 • Ako doklad o kúpe prístupu k užívateľom zvolenému on-line kurzu slúži faktúra. Platobné a dodacie podmienky sú špecifikované vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa.

 • Tento Reklamačný poriadok je platný od 2.11.2020, a to až do vydania nového Reklamačného poriadku.

 

 

Reklamácia a záručné podmienky

 • Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za to, že on-line kurzy majú akosť a úžitkové vlastnosti poskytovateľom popisované, alebo na základe ním realizovanej reklamy či údajmi uvedenými v popise on-line kurzu, očakávané.
 • V prípade, že užívateľ nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo dodanou on-line službou, má právo podať reklamáciu v zmysle tohto Reklamačného poriadku.

 • Reklamáciu je potrebné uplatniť písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla poskytovateľa alebo prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu: info@mindful-life.eu, alebo telefonicky na telefónnom čísle zverejnenom na internetovom portály poskytovateľa. Vzor formulára na reklamáciu je uvedený v spodnej časti tohto Reklamačného poriadku ako jeho príloha č. 1.

 • Poskytovateľ upozorňuje užívateľa na jeho právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí užívacích práv v zmysle 3. bodu, písmena d) v sekcii "Doba trvania zmluvného vzťahu vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa.

 • Užívateľ má právo do 14 dní odo dňa sprístupnenia zakúpeného digitálneho obsahu on-line kurzu v registračnom účte užívateľa a zistenia, že tento on-line kurz nespĺňa jeho predpoklady, žiadať vrátenie peňazí v zmysle 3. bodu, písmena d) v sekcii "Doba trvania zmluvného vzťahu vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa.

 • Poskytovateľ vybaví reklamáciu užívateľa najneskôr do 30 dní od oznámenia tejto reklamácie.

 • Užívateľ môže požadovať:
  a) výmenu on-line kurzu za iný on-line kurz,
  b) zľavu z ceny reklamovaného on-line kurzu alebo
  c) vrátenie celej sumy reklamovaného on-line kurzu.
  To, akým spôsobom poskytovateľ reklamáciu vybaví, je len na jeho vlastnom uvážení.
 • V prípade podľa 5.bodu písm. a) v tejto sekcii tohto Reklamačného poriadku, poskytovateľ musí predošlú faktúru stornovať a vystaviť užívateľovi novú faktúru na nový on-line kurz s možnosťou zápočtu platby.

 • Za vybavenie reklamácie sa považuje:
  a) vrátenie kúpnej ceny on-line kurzu užívateľovi,
  b) výmena za iný on-line kurz alebo
  c) uplatnenie zľavy z kúpnej ceny on-line kurzu.

 • Pokiaľ reklamácia užívateľa v postavení spotrebiteľa, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že poskytovateľ mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Bližšia špecifikácia alternatívneho riešenia sporu je špecifikovaná v sekcii "Alternatívne riešenie sporov" vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa.

 • Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.

 

 

Zodpovednosť za akosť a dĺžka záruky

 • Zárukou za akosť preberá poskytovateľ písomne záväzok, že zakúpený prístup užívateľa ku on-line kurzu bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo na obvyklý účel.

 • Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za to, že zakúpený prístup k on-line kurzom bude poskytovateľom užívateľovi plnohodnotne zabezpečený nepretržite 24/7 v zmysle 5. bodu v sekcii "On-line služby poskytovateľa" vo Všeobecných obchodných podmienkach, okrem povinných odstávok internetových portálov poskytovateľa z dôvodu nutnej správy, údržby a/alebo opravy v súlade s 3. bodom v sekcii "Práva a povinnosti poskytovateľa" vo VOP, a že on-line kurzy majú akosť a úžitkové vlastnosti poskytovateľom popisované, alebo na základe ním realizovanej reklamy či údajmi uvedenými v popise on-line kurzu, očakávané.

 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia digitálneho obsahu on-line kurzu užívateľom, to znamená, dňom sprístupnenia zakúpeného on-line kurzu na registračnom účte užívateľa.

 • Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Táto zákonná záručná doba začína plynúť odo dňa sprístupnenia zakúpeného on-line kurzu na registračnom účte užívateľa.

 • Práva zo zodpovednosti za akosť zaniknú, ak:
  a) reklamácia nebola uplatnená do 24 mesiacov odo dňa prevzatia prístupu k zakúpenému on-line kurzu užívateľom,
  b) Zmluva o poskytnutí užívacích práv zanikla v súlade s 3. bodom v sekcii "Doba trvania zmluvného vzťahu" vo VOP alebo v súlade s inými možnými dôvodmi uvedenými vo VOP,
  c) zanikla objednávka, na ktorej základe došlo k uzatvoreniu nepísanej Zmluvy o poskytnutí užívacích práv v zmysle 2. bodu v sekcii "Objednávka a uzavretie zmluvy" vo VOP.

 • Práva užívateľa zo zodpovednosti za akosť, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

  

Záverečné ustanovenia

 • Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené v tomto Reklamačnom poriadku sa riadia VOP poskytovateľa, právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však len, zákonom č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 • Tento Reklamačný poriadok stráca účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskoršieho Reklamačného poriadku. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line služieb a Reklamačného poriadku výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

 • Aktuálny Reklamačný poriadok je zverejnený po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa a v tlačenej podobe je k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

 • Prípadná neplatnosť niektorej časti tohto Reklamačného poriadku nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť Reklamačného poriadku neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.

 • Poskytovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na webových stránkach poskytovateľa.

 • Užívateľ pri odoslaní objednávky on-line kurzu potvrdzuje súhlas s týmto platným Reklamačným poriadkom.

  

 

 Formulár_Reklamácia online kurzu

 

 

Späť nahor